Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACY VERKLARING

Bvanrooijbouwservice.nl heeft deze privacy verklaring opgesteld met de reden dat wij waarde hechten aan de privacy van de bezoekers aan onze website. Hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen staat hieronder beschreven.

Informatie die automatisch in de log bestanden van onze server bijgehouden wordt
De server waarop onze website is ondergebracht, houdt log bestanden bij. Wij gebruiken de data uit deze log bestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte paginas, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

Om problemen met de server te diagnosticeren
Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browser types in kaart te brengen. Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Formulieren
Op formulieren op deze website moeten gebruikers informatie verstrekken zoals bijvoorbeeld hun naam, e-mail en in enkele gevallen postadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. We gebruiken deze informatie absoluut niet voor Commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Deze website bevat linken naar andere websites
Wij streven een zorgvuldige selectie na in de door ons gepubliceerde linken. Bvanrooijbouwservice.nl is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Kwaliteit en toegankelijkheid van de over u verkregen informatie
Om de informatie aan te passen of wijzigen die u op deze website per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot info@bvanrooijbouwservice.nl

Contact over de website
U kunt ten allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via de fax, email of post, uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een emailbericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.

PRIVACY STATEMENT

Bvanrooijbouwservice.nl verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Bvanrooijbouwservice.nl wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

WANNEER VERZAMELT BVANROOIJBOUWSERVICE.NL (PERSOONS)GEGEVENS?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer je je abonneert op onze nieuwsbrief, informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

WELKE (PERSOONS)GEGEVENS VERWERKT BVANROOIJBOUWSERVICE.NL?

Bvanrooijbouwservice.nl verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en gebruik van onze diensten. Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze klantenservice. Als je gebruik maakt van onze diensten/producten hebben we je contactgegevens en kunnen we de inhoud van de gesprekken bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn en onze eigen informatievoorziening te verbeteren.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Bvanrooijbouwservice.nl, kan Bvanrooijbouwservice.nl aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaart Bvanrooijbouwservice.nl verkeers- en locatiegegevens. Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

WAAROM VERWERKEN WIJ (PERSOONS)GEGEVENS

Bvanrooijbouwservice.nl verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaan wij gegevens op de financiële administratie. Ook heeft Bvanrooijbouwservice.nl gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten.

Daarnaast bewaren wij je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres wordt ingelogd op het account of wijzigingen worden doorgevoerd. Bvanrooijbouwservice.nl slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Bvanrooijbouwservice.nl maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites. Lees hierover meer in ons cookie statement.

DERDE ONTVANGERS

Bvanrooijbouwservice.nl maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Enkele van onze leveranciers m.b.t. de website zijn gevestigd in de VS. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging..

Bvanrooijbouwservice.nl verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

JOUW RECHTEN

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Bvanrooijbouwservice.nl het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Bvanrooijbouwservice.nl onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Bvanrooijbouwservice.nl gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Bvanrooijbouwservice.nl vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kan je een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Heb je het idee dat Bvanrooijbouwservice.nl niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de AP.

BEVEILIGING

Bvanrooijbouwservice.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Bvanrooijbouwservice.nl schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. Bvanrooijbouwservice.nl is wettelijk verplicht om verkeers-en locatiegegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

VRAGEN

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via info@bvanrooijbouwservice.nl

WIJZIGING VAN PRIVACY STATEMENT

Bvanrooijbouwservice.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

April 2018

Dit is het Privacy Statement van Bvanrooijbouwservice.nl, statutair gevestigd te Best, kantoorhoudende te (5685JH) Best aan de Driesvelden 6, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 17195705.

Onze contactgegevens zijn:
Telefonisch: 06 233 111 41
Per email: info@bvanrooijbouwservice.nl
Schriftelijk: Driesvelden 6, 5685JH Best, Nederland

Hi, How Can We Help You?